Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

News & Notices

S.N. Title Published Date
1. Nepal Standards (Certification Mark) Act, 2037 (1980) 2018-09-03   Download
2. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५   Download
3. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७   Download
4. गैरकर राजस्वका दर 2017-12-20   Download
5. सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि 2017-12-20   Download
6. स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ मा संसोधनको लागि तयार पारएको प्रारम्भिक मस्यौदा 2017-12-20   Download
7. भाडाको दर 2017-12-20   Download
8. भाडा पत्र 2017-12-20   Download