Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

NS Quality Award, 2023 आवेदन फारम नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह इजाजत शुल्क, खेप प्रमाणीकरण, गुणस्तर बिक्री र प्रयोगशाला प्रमाणीकरण शुल्क सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम आ.व. 2078/79 काे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः इजाजत पत्र नविकरण फारम तथा सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम 2077/78 पुष महिनासम्मकाे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७६/७७ को नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातहरुकाे लिष्ट

News & Notices

S.N. Title Published Date
1. ट्याक्सी भाडा दर 2023-07-22   Download
2. वडा पत्र (ट्याक्सी मीटर जााँच इकाई) 2023-07-22   Download
3. स्टाण्डर्ड-नाप-र-तौल-पाँचौं-संशोधन-ऐन-2079 2022-12-27   Download
4. स्ट्याडर्ड नाप र तौल नियमहरु, 2027 2022-10-21   Download
5. गैरकर राजस्वका दर 2022-10-13   Download
6. स्ट्याडर्ड नाप र ताैल (माेहर वन्द प्याकेज ) नियमावली २०७६ 2020-05-21   Download
7. Nepal Standards (Certification Mark) Act, 2037 (1980) 2018-09-03   Download
8. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५   Download
9. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७   Download