Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम आ.व. 2078/79 काे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः इजाजत पत्र नविकरण फारम तथा सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम 2077/78 पुष महिनासम्मकाे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः NS क्वालिटी अवार्ड फारम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७६/७७ को नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातहरुकाे लिष्ट Quotation Request Form for System Certification

News & Notices

S.N. Title Published Date
1. स्ट्याडर्ड नाप र तौल नियमहरु, 2027 2022-10-21   Download
2. गैरकर राजस्वका दर 2022-10-13   Download
3. स्ट्याडर्ड नाप र ताैल (माेहर वन्द प्याकेज ) नियमावली २०७६ 2020-05-21   Download
4. Nepal Standards (Certification Mark) Act, 2037 (1980) 2018-09-03   Download
5. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५   Download
6. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७   Download
7. सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि 2017-12-20   Download
8. भाडाको दर 2017-12-20   Download
9. भाडा पत्र 2017-12-20   Download