नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०१-२८

विभागिय प्रमुख

प्रशासन शाखा

-सूचना प्रविधि एकाइ

-पुस्तकालय एकाइ

आर्थिक प्रशासन शाखा

नमुना ब्यबस्थापन एकाइ

प्रमाणीकरण महाशाखा

प्रणाली प्रमाणीकरण शाखा

वस्तु प्रमाणीकरण शाखा

निरिक्षण तथा बजार अनुगमन शाखा

गुणस्तर निर्धारण तथा  प्रयोगशाला महाशाखा

भौतिक गुणस्तर निर्शारण शाखा

भौतिक प्रयोगशाला शाखा

रसायनिक तथा अन्य गुणस्तर निर्धारण  शाखा

टेक्सटायल,लेदर तथा पेपर  प्रयोगशाला शाखा

रसायन तथा माईक्रो वायोलोजी प्रयोगशाला शाखा

बैज्ञानिक नापतौल महाशाखा

बैज्ञानिक नापतौल शाखा

योजना तथा तालिम शाखा

WTOTBT तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध शाखा