नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति
1. Nepal Standards (Certification Mark) Act, 2037 (1980) 2018-09-03   डाउनलोड
2. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५   डाउनलोड
3. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७   डाउनलोड
4. गैरकर राजस्वका दर 2017-12-20   डाउनलोड
5. सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि 2017-12-20   डाउनलोड
6. स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ मा संसोधनको लागि तयार पारएको प्रारम्भिक मस्यौदा 2017-12-20   डाउनलोड
7. भाडाको दर 2017-12-20   डाउनलोड
8. भाडा पत्र 2017-12-20   डाउनलोड