नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

शिर्षक
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरण डाउनलोड
संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ डाउनलोड
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४० डाउनलोड
पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्प जाँच तथा अनुगमन कार्यविधि,२०७२ डाउनलोड
स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ डाउनलोड
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७ डाउनलोड
गैरकर राजस्वका दर डाउनलोड
सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि डाउनलोड
नमुना परिक्षण दस्तुर डाउनलोड
Physical Laboratory डाउनलोड
स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ मा संसोधनको लागि तयार पारएको प्रारम्भिक मस्यौदा डाउनलोड
MSCS भित्रका प्रमाणित संघ-संस्थाहरु डाउनलोड
पुरसकार र बिजेता डाउनलोड
भाडाको दर डाउनलोड
भाडा पत्र डाउनलोड