नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

प्रकाशित मिति: 2018-05-09

प्राबिधिक समितिले तयार पारेका निम्न अनुसारका नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि सुझाब तथा प्रतिक्रियाको लागि अनुरोध गरिन्छ

S.N.

Title

Download

   1

Draft  standard for  Honey

 Download

   2

Draft Standard Organic green coffee (Arabica)

 Download

  3

Draft Standards -Specification of Pashmina-Cashmere Fibre

 Download

  4

Road safety management system

 Download