नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

क्र.सं. शिर्षक
1 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका electric cooking standards को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
2 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका Nepali handmade (Lokta) paper को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
3 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
4 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS: Preparation of Test Sample गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
5 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS: Determination of VM गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
6 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका Motorcycle and scooter Helmet को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
7 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
8 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका पि.पि आर पाईप को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
9 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका प्लाईउड को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
10 Proposed Technical Regulation पढ्नुहोस्
11 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
12 नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्न ईजाजत प्राप्त उद्योगहरुको विवरण पढ्नुहोस्
13 नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरिएका वस्तु प्रक्रियाको सूची पढ्नुहोस्
14 नेपाल गुणस्तरको सूची पढ्नुहोस्
15 निर्माणाधीन एवं पुनरावलोकन प्रकृयामा रहेका गुणस्तर पढ्नुहोस्
16 स्वीकृत नेपाल गुणस्तरको सूची डाउनलोड
17 नेपाल गुणस्तर निर्धारण प्रक्रिया पढ्नुहोस्