नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

क्र.सं. शिर्षक
1 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका Motorcycle and scooter Helmet को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
2 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको ISO/NS गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
3 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका पि.पि आर पाईप को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
4 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका प्लाईउड को नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
5 Proposed Technical Regulation पढ्नुहोस्
6 प्राबिधिक समितिले तयार पारेका नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि पढ्नुहोस्
7 नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्न ईजाजत प्राप्त उद्योगहरुको विवरण पढ्नुहोस्
8 नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरिएका वस्तु प्रक्रियाको सूची पढ्नुहोस्
9 नेपाल गुणस्तरको सूची पढ्नुहोस्
10 निर्माणाधीन एवं पुनरावलोकन प्रकृयामा रहेका गुणस्तर पढ्नुहोस्
11 स्वीकृत नेपाल गुणस्तरको सूची डाउनलोड
12 नेपाल गुणस्तर निर्धारण प्रक्रिया पढ्नुहोस्