Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

News & Notices

S.N.
Title
Published Date
Size
1.
वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा 2018-07-04 0.00 MB
View Notice
2.
तालिम सम्वन्धी विवरण 2018-02-23 0.24 MB
View Notice