Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

NS Quality Award, 2023 आवेदन फारम नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह इजाजत शुल्क, खेप प्रमाणीकरण, गुणस्तर बिक्री र प्रयोगशाला प्रमाणीकरण शुल्क सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम आ.व. 2078/79 काे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः इजाजत पत्र नविकरण फारम तथा सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम 2077/78 पुष महिनासम्मकाे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७६/७७ को नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातहरुकाे लिष्ट

News & Notices

S.N.
Title
Published Date
Size
1.
प्रेस विज्ञप्ति 2024-01-09 0.38 MB
View Notice
2.
Press Release 2023-08-16 0.24 MB
View Notice
3.
प्रेस विज्ञप्ति 2023-06-09 0.08 MB
View Notice
4.
प्रेस विज्ञप्ति 2023-04-24 0.93 MB
View Notice
5.
प्रेस विज्ञप्ति 2022/07/11 2022-07-11 0.40 MB
View Notice
6.
प्रेस विज्ञप्ति 2079/02/20 2022-06-07 0.29 MB
View Notice
7.
प्रेस विज्ञप्ति 2021-11-18 0.76 MB
View Notice
8.
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाण्डौकाे प्रेस विज्ञप्ति 2021-04-05 0.73 MB
View Notice
9.
प्रेस विज्ञप्ति 2021-03-10 0.66 MB
View Notice
10.
press release 2020-11-11 0.25 MB
View Notice
11.
Press Release 2020-10-21 0.17 MB
Download
12.
Press Release (Karbahi) 2020-10-21 0.21 MB
Download
13.
प्रेस विज्ञप्ति (कारवाहि २०७७/५/२६) 2020-09-13 0.02 MB
View Notice
14.
प्रेस विज्ञप्ति (कारवाहि सम्वन्धि) 2020-07-10 0.02 MB
View Notice
15.
प्रेस विज्ञप्ति (कारवाहि सम्वन्धि) 2020-06-26 0.02 MB
View Notice
16.
नेपाल गुणस्तर परिषदकाे १०४ ‌‌ओै वैठकवाट स्वीकृत भएका गुणस्तरहरुकाे विवरण 2020-06-08 0.24 MB
Download
17.
प्रेस बिज्ञप्ति 2020-02-26 0.11 MB
View Notice
18.
प्रेस बिज्ञप्ति ( कारवाही) 2020-02-07 0.02 MB
View Notice
19.
प्रेस बिज्ञप्ति 2020-01-20 0.27 MB
View Notice
20.
प्रेस विज्ञप्ति ( २०७६ भाद्र २६) 2019-09-12 0.00 MB
View Notice
21.
१०१ औ नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट स्वीकृत भएकाे नेपाल गुणस्तरहरुको विवरण 2019-08-30 0.09 MB
View Notice
22.
कारवाही सम्वन्धि प्रेस विज्ञप्ति । 2019-08-07 0.04 MB
Download
23.
प्रेस विज्ञप्ति 2019-05-03 0.37 MB
View Notice