Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

News & Notices

S.N.
Title
Published Date
Size
1.
प्रेस विज्ञप्ति ( २०७६ भाद्र २६) 2019-09-12 0.08 MB
View Notice
2.
१०१ औ नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट स्वीकृत भएकाे नेपाल गुणस्तरहरुको विवरण 2019-08-30 0.09 MB
View Notice
3.
कारवाही सम्वन्धि प्रेस विज्ञप्ति । 2019-08-07 0.04 MB
Download
4.
प्रेस विज्ञप्ति 2019-05-03 0.37 MB
View Notice
5.
प्रेस विज्ञप्ति 2019-03-17 0.00 MB
View Notice
6.
प्रेस विज्ञप्ति 2019-01-27 0.00 MB
View Notice
7.
Press Release 2018-12-26 2.16 MB
View Notice
8.
प्रेस विज्ञप्ती 2018-06-06 1.03 MB
View Notice