Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

NS Quality Award : आवेदन फारम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७५ पौष मसान्त सम्मको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः NS-Application-Form सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरण नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४० पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्प जाँच तथा अनुगमन कार्यविधि,२०७२ स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७ गैरकर राजस्वका दर सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि नमुना परिक्षण दस्तुर Physical Laboratory MSCS भित्रका प्रमाणित संघ-संस्थाहरु भाडाको दर भाडा पत्र

News & Notices

Published Date: 2019-05-14

प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको मट्टितेल,डिजेल,पेट्रोलकाे Testing Method  हरु  ISO_2719_2016 , ISO_3007_1999, ISO_3016_1994, ISO_3733_1999, ISO_3837, ISO_4264_,ISO_5163_2014, ISO_5164_2014, ISO_5165_2017, ISO_7536_1994, ISO_8754_2003, ISO_12156-1, ISO_12205, ISO_12937_,ISO_20846_2011, ISO_22854_2016 माथि प्रतिक्रियाको लागि