Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

NS Quality Award : आवेदन फारम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७५ पौष मसान्त सम्मको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः NS-Application-Form सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरण नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४० पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्प जाँच तथा अनुगमन कार्यविधि,२०७२ स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७ गैरकर राजस्वका दर सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि नमुना परिक्षण दस्तुर Physical Laboratory MSCS भित्रका प्रमाणित संघ-संस्थाहरु भाडाको दर भाडा पत्र

News & Notices

S.N. Title
1 प्राबिधिक समितिले तयार पारेको AUTOCLAVED AERATED CONCRETE (AAC) BLOCKS सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
2 प्राबिधिक समितिले अंगिकार गरेको मट्टितेल,डिजेल,पेट्रोलकाे Testing Method हरु ISO_2719_2016 , ISO_3007_1999, ISO_3016_1994, ISO_3733_1999, ISO_3837, ISO_4264_,ISO_5163_2014, ISO_5164_2014, ISO_5165_2017, ISO_7536_1994, ISO_8754_2003, ISO_12156-1, ISO_12205, ISO_12937_,ISO_20846_2011, ISO_22854_2016 माथि प्रतिक्रियाको लागि View
3 प्राविधिक समितिले प‍ुनरिक्षण गरेकाे NS 316 मट्टितेल,NS 317 डिजेल, NS 318 पेट्रोल काे मस्याैदा प्रतिक्रियाकाे लागि View
4 प्राबिधिक समितिले तयार पारेको LED LIGHTS सम्बन्धि नेपाल गुणस्तर मस्यौदा माथि प्रतिक्रियाको लागि View
5 Proposed Technical Regulation View
6 नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्न ईजाजत प्राप्त उद्योगहरुको विवरण View
7 नेपाल गुणस्तर अनिवार्य गरिएका वस्तु प्रक्रियाको सूची View
8 नेपाल गुणस्तरको सूची View
9 निर्माणाधीन एवं पुनरावलोकन प्रकृयामा रहेका गुणस्तर View
10 स्वीकृत नेपाल गुणस्तरको सूची Download
11 नेपाल गुणस्तर निर्धारण प्रक्रिया View