Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

NS Quality Award : आवेदन फारम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७५ पौष मसान्त सम्मको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः NS-Application-Form सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरण नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४० पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्प जाँच तथा अनुगमन कार्यविधि,२०७२ स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७ सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि नमुना परिक्षण दस्तुर Physical Laboratory MSCS भित्रका प्रमाणित संघ-संस्थाहरु भाडाको दर भाडा पत्र

News & Notices

S.N. Title
1 शाखाका कामहरु View
2 कार्य विवरण फारमहरु View
3 कबुलियतनामा View
4 STI View
5 STI View
6 STI View
7 Policy View
8 List of mandatory products. View
9 Introduction to Nepal Product Certification Scheme. View
10 Complain Handling. View
11 Certification Process. View
12 Appeal process View
13 AccreditationScope View
14 इजाजत-पत्र निवकरण दरखास्त View
15 list of industry accreditation scope wise View
16 list of certified LPG bottling Plant. View
17 list of All NS certified industry 2076-02-26 View
18 NS-Application-Form View
19 Complaint Form View
20 Appeal Form View
21 व्यवस्थापन प्रणाली बाट प्रमाणित भएका संस्थाहरुको सुची (क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (QMS) र फूड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FSMS) ) View
22 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि लाग्ने दस्तुर (शुल्क) View
23 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि आवेदन फारम View
24 एग्रिमेन्ट जेनेरल टर्म्स एंड कन्डिसन फर म्यानेजमेन्ट सिस्टम सर्टिफिकेसन्स View
25 प्रमाणिकरण भएका प्रयोगशालाहरुको सूची View
26 प्रमाणिकण भएका फर्महरुको सूची View
27 वस्तु प्रमाणीकरण प्रकृया View
28 व्यवस्थापन परीक्षण प्रकृया View
29 नेपाल गुणस्तर ईजाजत प्राप्त वस्तुहरुको सूची View
30 व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण सूची View
31 प्रमाणीकरण सेवाको एक्रेडिटेशन सम्बन्धी जानकारी View