नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति
1. स्ट्याडर्ड नाप र ताैल (माेहर वन्द प्याकेज ) नियमावली २०७६ 2020-05-21   डाउनलोड
2. Nepal Standards (Certification Mark) Act, 2037 (1980) 2018-09-03   डाउनलोड
3. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५   डाउनलोड
4. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७   डाउनलोड
5. गैरकर राजस्वका दर 2017-12-20   डाउनलोड
6. सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि 2017-12-20   डाउनलोड
7. भाडाको दर 2017-12-20   डाउनलोड
8. भाडा पत्र 2017-12-20   डाउनलोड