नेपाल सरकार
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग
बालाजु, काठमाण्डौ, नेपाल

सम्पुर्ण प्रकाशन

सूचना तथा समाचार

क्र.सं. शिर्षक
1 Product Manual-NS-40:2079 Polyethylene Pipes for water supply पढ्नुहोस्
2 इजाजत पत्र नविकरण सम्वन्धि सूचना पढ्नुहोस्
3 procedure for appeal handling पढ्नुहोस्
4 व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण सेवाको संशोधन तथ नयाँ सेवा शुल्क सम्वन्धी पढ्नुहोस्
5 Quality Policy पढ्नुहोस्
6 LIST OF INDUSTRIES /ORGANISATION WITH THEIR MANAGEMENT SYSTEM पढ्नुहोस्
7 शाखाका कामहरु पढ्नुहोस्
8 कार्य विवरण फारमहरु पढ्नुहोस्
9 कबुलियतनामा पढ्नुहोस्
10 STI पढ्नुहोस्
11 STI पढ्नुहोस्
12 STI पढ्नुहोस्
13 Policy पढ्नुहोस्
14 List of mandatory products. पढ्नुहोस्
15 Introduction to Nepal Product Certification Scheme. पढ्नुहोस्
16 Complain Handling. पढ्नुहोस्
17 Certification Process. पढ्नुहोस्
18 Appeal process पढ्नुहोस्
19 AccreditationScope पढ्नुहोस्
20 इजाजत-पत्र निवकरण दरखास्त पढ्नुहोस्
21 list of industry accreditation scope wise पढ्नुहोस्
22 list of certified LPG bottling Plant. पढ्नुहोस्
23 list of All NS certified industry 2076-02-26 पढ्नुहोस्
24 NS-Application-Form पढ्नुहोस्
25 Complaint Form पढ्नुहोस्
26 Appeal Form पढ्नुहोस्
27 व्यवस्थापन प्रणाली बाट प्रमाणित भएका संस्थाहरुको सुची (क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (QMS) र फूड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FSMS) ) पढ्नुहोस्
28 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि लाग्ने दस्तुर (शुल्क) पढ्नुहोस्
29 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि आवेदन फारम पढ्नुहोस्
30 एग्रिमेन्ट जेनेरल टर्म्स एंड कन्डिसन फर म्यानेजमेन्ट सिस्टम सर्टिफिकेसन्स पढ्नुहोस्
31 प्रमाणिकरण भएका प्रयोगशालाहरुको सूची पढ्नुहोस्
32 प्रमाणिकण भएका फर्महरुको सूची पढ्नुहोस्
33 वस्तु प्रमाणीकरण प्रकृया पढ्नुहोस्
34 व्यवस्थापन परीक्षण प्रकृया पढ्नुहोस्
35 नेपाल गुणस्तर ईजाजत प्राप्त वस्तुहरुको सूची पढ्नुहोस्
36 व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण सूची पढ्नुहोस्
37 प्रमाणीकरण सेवाको एक्रेडिटेशन सम्बन्धी जानकारी पढ्नुहोस्