Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

NS Quality Award, 2023 आवेदन फारम नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह इजाजत शुल्क, खेप प्रमाणीकरण, गुणस्तर बिक्री र प्रयोगशाला प्रमाणीकरण शुल्क सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम आ.व. 2078/79 काे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः इजाजत पत्र नविकरण फारम तथा सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम 2077/78 पुष महिनासम्मकाे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७६/७७ को नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातहरुकाे लिष्ट Quotation Request Form for System Certification सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७५ पौष मसान्त सम्मको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरण नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४० पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्प जाँच तथा अनुगमन कार्यविधि,२०७२ स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७ सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि नमुना परिक्षण दस्तुर Physical Laboratory MSCS भित्रका प्रमाणित संघ-संस्थाहरु

News & Notices

S.N. Title
1 List of Industries (NS -License Holders) under scope of Accreditation View
2 Product Manual-NS-40:2079 Polyethylene Pipes for water supply View
3 इजाजत पत्र नविकरण सम्वन्धि सूचना View
4 procedure for appeal handling View
5 व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण सेवाको संशोधन तथ नयाँ सेवा शुल्क सम्वन्धी View
6 Quality Policy View
7 LIST OF INDUSTRIES /ORGANISATION WITH THEIR MANAGEMENT SYSTEM View
8 शाखाका कामहरु View
9 कार्य विवरण फारमहरु View
10 कबुलियतनामा View
11 STI View
12 STI View
13 STI View
14 Policy View
15 List of mandatory products. View
16 Introduction to Nepal Product Certification Scheme. View
17 Complain Handling. View
18 Certification Process. View
19 Appeal process View
20 AccreditationScope View
21 इजाजत-पत्र निवकरण दरखास्त View
22 list of industry accreditation scope wise View
23 list of certified LPG bottling Plant. View
24 list of All NS certified industry 2076-02-26 View
25 NS-Application-Form View
26 Complaint Form View
27 Appeal Form View
28 व्यवस्थापन प्रणाली बाट प्रमाणित भएका संस्थाहरुको सुची (क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (QMS) र फूड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FSMS) ) View
29 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि लाग्ने दस्तुर (शुल्क) View
30 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि आवेदन फारम View
31 एग्रिमेन्ट जेनेरल टर्म्स एंड कन्डिसन फर म्यानेजमेन्ट सिस्टम सर्टिफिकेसन्स View
32 प्रमाणिकरण भएका प्रयोगशालाहरुको सूची View
33 प्रमाणिकण भएका फर्महरुको सूची View
34 वस्तु प्रमाणीकरण प्रकृया View
35 व्यवस्थापन परीक्षण प्रकृया View
36 नेपाल गुणस्तर ईजाजत प्राप्त वस्तुहरुको सूची View
37 व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण सूची View
38 प्रमाणीकरण सेवाको एक्रेडिटेशन सम्बन्धी जानकारी View