Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal

Records

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम आ.व. 2077/78 काे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः इजाजत पत्र नविकरण फारम तथा सूचना सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, 2065 को नियम 3 बमोजिम 2077/78 पुष महिनासम्मकाे नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः NS क्वालिटी अवार्ड फारम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७६/७७ को नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातहरुकाे लिष्ट Quotation Request Form for System Certification सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७५ पौष मसान्त सम्मको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः NS-Application-Form सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरण नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४० पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्प जाँच तथा अनुगमन कार्यविधि,२०७२ स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७ सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि नमुना परिक्षण दस्तुर Physical Laboratory MSCS भित्रका प्रमाणित संघ-संस्थाहरु

News & Notices

S.N. Title
1 इजाजत पत्र नविकरण सम्वन्धि सूचना View
2 procedure for appeal handling View
3 व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण सेवाको संशोधन तथ नयाँ सेवा शुल्क सम्वन्धी View
4 Quality Policy View
5 LIST OF INDUSTRIES /ORGANISATION WITH THEIR MANAGEMENT SYSTEM View
6 शाखाका कामहरु View
7 कार्य विवरण फारमहरु View
8 कबुलियतनामा View
9 STI View
10 STI View
11 STI View
12 Policy View
13 List of mandatory products. View
14 Introduction to Nepal Product Certification Scheme. View
15 Complain Handling. View
16 Certification Process. View
17 Appeal process View
18 AccreditationScope View
19 इजाजत-पत्र निवकरण दरखास्त View
20 list of industry accreditation scope wise View
21 list of certified LPG bottling Plant. View
22 list of All NS certified industry 2076-02-26 View
23 NS-Application-Form View
24 Complaint Form View
25 Appeal Form View
26 व्यवस्थापन प्रणाली बाट प्रमाणित भएका संस्थाहरुको सुची (क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (QMS) र फूड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FSMS) ) View
27 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि लाग्ने दस्तुर (शुल्क) View
28 व्यवस्थापन प्रणाली को लागि आवेदन फारम View
29 एग्रिमेन्ट जेनेरल टर्म्स एंड कन्डिसन फर म्यानेजमेन्ट सिस्टम सर्टिफिकेसन्स View
30 प्रमाणिकरण भएका प्रयोगशालाहरुको सूची View
31 प्रमाणिकण भएका फर्महरुको सूची View
32 वस्तु प्रमाणीकरण प्रकृया View
33 व्यवस्थापन परीक्षण प्रकृया View
34 नेपाल गुणस्तर ईजाजत प्राप्त वस्तुहरुको सूची View
35 व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण सूची View
36 प्रमाणीकरण सेवाको एक्रेडिटेशन सम्बन्धी जानकारी View